Kantoorruimte - Amsterdam

€ 292.500,- kosten koper
LiggingWijkwinkelcentrum
Totale huursom€ 8621

Deze verhuurde bedrijfsruimte met tuin is gelegen in de wijk Buitenveldert en op loopafstand van het
winkelcentrum Gelderlandplein.

De begane grond met tuin is nu in gebruik als kantoor maar is breder bestemd.

Huurprijs € 8.621,- op jaarbasis
Servicekosten € 1.231,- op jaarbasis
Waarborgsom € 1.462,08
Huurtermijn loopt nu voor onbepaalde tijd
Ingangsdatum 1 januari 2007

Erfpacht
Datum uitgifte 16 juli 2009
Duur erfpacht Voortdurend
Einddatum lopende periode 15 juli 2059
Vooruitbetaalde canon tot 15 juli 2059

Energielabel
Wordt aangeleverd bij of na eigendomsoverdracht. Onder- / overmaat metrage van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. Eventuele afwijkingen in de genoemde metrages zullen niet van invloed zijn op de koopsom.

Waarborg
Koper dient binnen drie weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter
grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

Koopakte
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een koopakte model Alliantie welke opgemaakt wordt door Notariskantoor Loyens & Loeff,

Milieubepaling
Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig is. Aan verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt.

Garanties door Verkoper
Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte object (waaronder mede begrepen de technische en
milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze overeenkomst "as is” tussen partijen is aangegaan. Dit houdt in dat koper het verkochte object op de transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor rekening en risico van koper en koper vrijwaart verkoper hiervan.

Bijzondere bepalingen
Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs) verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar beste weten door (of namens) eigenaar wordt verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en volledig is.

Gunning
De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Transport
De oplevering en aansluitend het transport bij notariskantoor Loyens & Loeff, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

Volledige omschrijving

Wij vertellen je graag meer over dit beleggingsobject

Winkel- & beleggingsexpert
R.J. (Ronald) Majoor
06 – 54 220 915
ronald@castanea.nl
Backoffice - PA
A. (Amanda) Knop
035 - 646 00 50
amanda@castanea.nl