Massagesalon - Amsterdam

€ 215.000,- kosten koper
Bekijk alle foto's
LiggingIn woonwijk
Totale huursom€ 13065

Beschrijving object
Het object is gelegen aan de Oostenburgergracht 65 te
Amsterdam. Deze straat ligt in het verlengde van de
Cruquiuskade en Witteburgergracht, nabij Artis en de
IJtunnel. Het object is gelegen in de ‘Czaar Peterbuurt’,
in het stadsdeel Amsterdam-Centrum.

De omgeving bestaat voornamelijk uit winkels,
bedrijfsruimten of kantoorruimten op de begane
grond en woningen op de verdiepingen. De winkels en
bedrijfsvoorzieningen zijn voornamelijk bedoeld als
buurtvoorziening zoals het huidige gebruik als
massagepraktijk. Parkeren is redelijk en kan in de
directe omgeving middels betaald parkeren of
middels het parkeervergunningenstelsel. Het object is
zowel per auto als per openbaar vervoer goed te
bereiken.

Huurprijs € 13.065,60 op jaarbasis
Waarborgsom € 3.650,-
Huurtermijn 5 + 5 jaar
Ingangsdatum 1 maart 2012
VvE bijdrage € 96,- per maand

Erfpacht
Datum uitgifte 16 augustus 1989
Duur erfpacht Voortdurend
Einddatum lopende periode 14 augustus 2041
Vooruitbetaalde canon tot 15 augustus 2041

Algemene informatie

Energielabel
Wordt aangeleverd bij of na eigendomsoverdracht.

Onder- / overmaat metrage
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport
beschikbaar. Eventuele afwijkingen zullen niet van
invloed zijn op de koopsom.

Waarborg
Koper dient binnen drie weken na ondertekening van
de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter
grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te
hebben op een rekeningnummer van het
notariskantoor dat het transport verzorgt.

Koopakte
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden
vastgelegd in een koopakte model Alliantie welke
opgemaakt wordt door Notariskantoor Loyens & Loeff.

Milieubepaling
Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak
verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het
gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot
een verplichting tot schoning van de onroerende zaak,
dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan
verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een
ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen
aanwezig is. Aan verkoper is niet bekend of er in de
onroerende zaak asbest is verwerkt.

Garanties door Verkoper
Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte
object (waaronder mede begrepen de technische en
milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze
overeenkomst "as is” tussen partijen is aangegaan. Dit
houdt in dat koper het verkochte object op de
transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat
waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van
achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor
rekening en risico van koper en koper vrijwaart
verkoper hiervan.

Bijzondere bepalingen
Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs)
verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar
beste weten door (of namens) eigenaar wordt
verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de
verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en
volledig is.

Gunning
De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Transport
De oplevering en aansluitend het transport bij
notariskantoor Loyens & Loeff, zal in nader overleg
tussen partijen kunnen geschieden.

Bijlagen (op aanvraag beschikbaar)
- Eigendomsbewijs;
- Kadastrale gegevens;
- Bestemmingsplan voorschriften;
- VvE stukken;
- Huurovereenkomst;
- Huurnota;
- Splitsingsakte;
- Koopakte model Alliantie

Volledige omschrijving

Wij vertellen je graag meer over dit beleggingsobject

Winkel- & beleggingsexpert
R.J. (Ronald) Majoor
06 – 54 220 915
ronald@castanea.nl
Backoffice - PA
A. (Amanda) Knop
035 - 646 00 50
amanda@castanea.nl