Vogelkersberg 1C – Eemnes

€ 259.000,- excl. btw kosten koper
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingBedrijventerrein
Oppervlakte180 m2
Deelverhuur vanaf180 m2
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
NevenbestemmingKantoorruimte
Aantal parkeerplaatsen3
Prijs € 259.000,- excl. btw kosten koper

Algemeen:
Op het recent gerealiseerde industrieterrein Zuidpolder te Eemnes is het bedrijvenpark Walnootberg gerealiseerd. Het gehele complex bestaat uit 20 moderne bedrijfsunits gelegen op een af te sluiten terrein. De bedrijfsunits hebben een stoer en hedendaags uiterlijk en zijn ontwikkeld voor de kleinere en groeiende ondernemer.
De unit is onder meer geschikt voor een kantoor en/of showroomruimte.

Voor de verhuur én verkoop komt een bedrijfsunit beschikbaar ter grootte van circa 180 m², verdeeld over circa 90 m² op de begane grond, alsmede circa 90 m² op de eerste verdieping. De unit beschikt over een uitzonderlijk hoog afwerkingsniveau.

Opleveringsniveau huur:
Het gehuurde wordt in de huidige, complete staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:

- Entree voorzien van loopdeur én overheaddeur;
- Ruime raampartij aan de voorzijde;
- Glad afgewerkte wanden;
- Beton/gietvloer;
- Toilet met fontein;
- Pantry met vaatwasser;
- Vloerverwarming aangesloten op waterpomp;
- Automatisch gestuurde toegangspoort.

Huurprijs:
De huurprijs van de bedrijfsunit bedraagt € 1.500,- exclusief v.v.e. kosten en exclusief BTW.

Koopprijs:
De koopprijs van de bedrijfsunit bedraagt € 259.000,- k.k. exclusief BTW (belaste levering).

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag aan servicekosten verschuldigd, het betreft een bedrag ad € 313,45 per kwartaal exclusief BTW en bestaat onder meer uit gebouw gebonden onderhoud aan de installaties, waaronder:
- Onderhoud zonnepanelen en warmtepomp;
- Glasbewassing buitenzijde;
- Terreinonderhoud;
- Onderhoud automatische hekken.

Huurder dient zelf de desbetreffende contracten af te sluiten en op naam te zetten inzake de levering van water en elektra.

Energiezuinig:
Het gehele complex is duurzaam gebouwd. De onderhavige units zijn voorzien van vloerverwarming welke is aangesloten op een warmtepomp. Dit systeem geeft in de zomerperiode heerlijke verkoeling en in de wintermaanden aangename warmte. Voorts zijn er zonnepanelen aangebracht waardoor het energieverbruik zeer laag zal zijn.

Parkeren:
Op het binnenterrein zijn 3 aangewezen parkeerplaatsen beschikbaar behorende bij de unit.

Veiligheid:
Het binnenterrein wordt 's-avonds afgesloten met een automatisch gestuurde toegangspoort. Het terrein wordt bewaakt door middel van camera beveiliging.
Voor de huurder is het terrein 24/7 toegankelijk.

Bestemming
Het vigerend bestemmingsplan is bestemd voor bedrijven die zijn genoemd in de staat van bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 tot en met 2.

Beschikbaarheid:
Per direct.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag aan servicekosten verschuldigd, het betreft een bedrag ad € 313,45 per kwartaal exclusief BTW en bestaat onder meer uit gebouw gebonden onderhoud aan de installaties, waaronder:
- Onderhoud zonnepanelen en warmtepomp;
- Glasbewassing buitenzijde;
- Terreinonderhoud;
- Onderhoud automatische hekken.

Algemene informatie verhuur:

Huurtermijn:
Verhuurder streeft naar een langdurige huurrelatie.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Algemene informatie verkoop:

Kadastrale gegevens:
Gemeente Eemnes, sectie L, nummer 1189, appartementsindex 8.

Energielabel:
Is op aanvraag beschikbaar.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Waarborg:
Koper dient binnen drie weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

Koopakte:
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een koopakte zoals gebruikt wordt door leden van de bedrijfs onroerend goed sectie van de NVM.

Milieubepaling:
Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig is. Aan verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt.

Garanties door Verkoper:
Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte object (waaronder mede begrepen de technische en milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze overeenkomst "as is” tussen partijen is aangegaan. Dit houdt in dat koper het verkochte object op de transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor rekening en risico van koper en koper vrijwaart verkoper hiervan.

Bijzondere bepalingen:
Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs) verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar beste weten door (of namens) eigenaar wordt verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en volledig is.

Gunning:
De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Transport:
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

Bijlagen (op aanvraag beschikbaar):
- Eigendomsbewijs;
- Kadastrale gegevens);
- Overzicht kosten elektra;
- Bestemmingsplan voorschriften;
- Bodemloketrapport;
- Energiecertificaat.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl