Franciscusweg 225 - Hilversum

Algemeen:
Op het bedrijvenpark ‘Kerkelanden’ komt binnenkort circa 673 m² bedrijfs-/showroomruimte beschikbaar inclusief 11 parkeerplaaten op voorgelegen terrein. Dit representatieve bedrijfsgebouw is gelegen op het bedrijventerrein ‘Kerkelanden’. Deze locatie wordt gekenmerkt door zowel bedrijfsgebouwen als kantoren.

Kerkelanden
De bedrijs-/showroomruimte is gelegen op bedrijventerrein Kerkelanden. Bedrijventerrein Kerkelanden is een dynamische bedrijfsomgeving en huisvest een gevarieerd aanbod aan bedrijven van groot tot klein. Denk onder andere aan autobedrijven, een groothandel (Sligro), ICT bedrijven, media, sportgelegenheden, horeca en zorg.

Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein kent een goede bereikbaarheid en heeft een directe aansluiting op de N-201 richting Rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam) en Rijksweg A27 (Utrecht-Almere).

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige complete staat inclusief de navolgende voorzieningen:
– gas heaters(5)*;
– elektrische toegangsdeuren voorzijde;
– gecoate vloer;
– hoogte tot spant circa 3,90 meter;
– pantry inclusief koelkast*;
– toiletgroep;
– krachtstroom (deels);
– diverse kantoorunits/spreekkamers;
– alarminstallatie*;
– overheaddeur, hoogte: circa 3,5 meter;
– ruimte tussen de spanten: circa 5,2 meter.

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel, vervanging of vernieuwing van deze zaken en/of voorzieningen komen geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs:
De huurprijs bedraagt € 55.000,- per jaar exclusief BTW en dient bij vooruitbetaling per maand te worden voldaan.

Servicekosten:
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de benodigde contracten inzake de levering van
gas, water en elektra en het onderhoud van de aanwezige installaties.

Parkeergelegenheid:
11 parkeerplaatsen, waarvan 6 beveiligd.

Huurtermijn:
Verhuurder streeft naar een langdurige huurrelatie.

Aanvaarding:
Het object is in overleg tussen partijen ter aanvaarden.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een waarborgsom verlangd ter grootte van 3 (drie) maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Opzegging:
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn welke in nader overleg zal worden bepaald.

BTW Clausule:
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968

Voorbehoud:
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Bijzondere bepalingen:
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen..