Arendstraat 47

Hilversum

1223 RE

€ 105,- 

/ m2 per jaar

€ 105,- 

/ m2 per jaar

Hilversum

€ 105,- 

/ m2 per jaar

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Bedrijventerrein

Oppervlakte

n.v.t

Deelhuur vanaf

248 m2

Hoofdbestemming

Bedrijfsruimte

Omschrijving

Een creatieve kantoor-/bedrijfsruimte te midden van de inspirerende werkomgeving aan de Arendstraat in Hilversum. De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van het ‘Rotor media’ gebouwencomplex waar uiteenlopende creatieve en innoverende bedrijven zijn gehuisvest.

Vloeroppervlak
De bedrijfsnuit is gelegen op de begane grond en omvat totaal circa 248 m² v.v.o.
Het metrage is conform de meetinstructie volgens NEN 2580 berekend.

Opleverings-/ voorzieningenniveau
Het bedrijfsruimte kent een compleet opleverings-/voorzieningenniveau, o.a. bestaande uit:
• systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
• gas cv-installatie met radiatoren;
• toiletgroep;
• pantry;
• geoutilleerde bedrijfskeuken met apparatuur 1.;
• alarminstallatie 1.
• kabelgoten v.v. een basis E-installatie;
• luchtbehandelingssysteem;
• lichtstraat.

De ruimte wordt opgeleverd in de huidige staat, volgens het principe van ‘as is, where is’.

1. De huidige huurder behoudt zich het recht voor om een overnamevergoeding te verlangen ter zake van de aangebrachte voorzieningen;

De aangeduide (*) voorzieningen worden ‘om niet’ beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel, vervanging en verwijdering van deze zaken komen voor rekening van huurder.

Parkeren
Tot de kantoorruimte behoren 3 (drie) gereserveerde parkeerplaatsen, gesitueerd ter plaatse van de voorgevel.
Voor het parkeren is een huurprijs verschuldigd van EUR 475,- exclusief BTW per parkeerplaats op jaarbasis.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs voor de kantoorruimte bedraagt EUR 105,- exclusief BTW per m² op jaarbasis.

Bijkomende leveringen en diensten
Huurder is een verrekenbaar voorschotbedrag verschuldigd van Euro vijfendertig (EUR 35,-) exclusief BTW per m² op jaarbasis, wegens onderstaand gespecificeerde, door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten:
In de servicekosten zijn begrepen:
– de levering van gas, water en elektra met bijkomend vastrecht ter zake van de individuele ruimte, alsmede een pro rata aandeel in deze kosten voortkomende uit de algemene (buiten)ruimte w.o. betreffende het automatische toegangshek ;
– onderhoud gas cv-installatie;
– onderhoud buitenterrein, inclusief herstel bestrating en het automatische toegangshek;
– glasbewassing buitenzijde;
– bijdrage totale afvalverwerkingskosten;
– videocamerabewaking (CCTV);
– de kosten van onderhoud en gebruik van de gebouw gebonden installaties en voorzieningen, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt: de elektrische installatie (inclusief de zwakstroominstallatie) en de luchtbehandelingsinstallatie.
– aanpassen naams- en wegbewijzeringborden;
– 6% administratiekosten.

Bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Kamerlingh Onnesweg’ kent aan de onroerende zaak de bestemming “Bedrijf” toe, met daarbij de functieaanduiding: bedrijf tot en met categorie 4.1. Op grond van de geldende planregels kan de bedrijfsruimte derhalve tevens worden aangewend voor ondernemingen in de creatieve industrie.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een waarborgsom of bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar, te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder maakt gebruik van diverse standaard aanpassingen.

Energielabel
De bedrijfsunit beschikt over een energielabel: C

Onder-/overmaat
De vermelding van oppervlakten houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op.

Vergunningen van overheidswege
Als huurder dient u zelf zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van de (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Gunning voorbehouden
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

M.P. (Marc) Klabbers

06-11879930
marc@castanea.nl