Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. spant zich in om te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. bevat de mogelijkheid om zowel door Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Castanea Bedrijfsmakelaars B.V.-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Castanea Bedrijfsmakelaars B.V.. Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. en Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. Tevens is Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Castanea Bedrijfsmakelaars B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers en verwerkt derhalve geen cookies. Op onze website vindt u onze privacy verklaring en deze disclaimer die in overeenstemming zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: avg@castanea.nl