Catharina van Renneslaan 20

Hilversum

1217 CX

€ 1.795,- 

Per maand excl. BTW

Hilversum

€ 1.795,- 

Per maand excl. BTW

Hilversum

€ 1.795,- 

Per maand excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Kantorenpark

Oppervlakte

139 m2

Deelhuur vanaf

139 m2

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

Het representatieve kantoorgebouw (gebouwd in 2010) dankt zijn duurzame karakter o.a. vanwege de verwarmingsmethodiek middels betonkernactivering (BKT). Het principe van de Betonkernactivering (BKT) berust op het gebruik van de opslagmassa van bouwdelen. De BKT ondersteunt de opslagcapaciteit van de massieve betonnen delen door buizen waardoor koel- resp. verwarmingswater stroomt. Lage bedrijfskosten; “zachte koeling” zonder tocht of trek; geen Sick-Building-Syndrom; laag, en energie technisch gunstig toevoertemperatuurniveau en optimale flexibiliteit.

Naast het duurzame karakter beschikt het pand een volledig ingerichte (gemeenschappelijke) kantinefaciliteit in het souterrain met terras en is er de beschikking over een snelle internet verbinding (glasvezel). Het gebouw is flexibel indeelbaar en iedere ruimte heeft een specifiek karakter.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
Wisseloord Area is gelegen in de bijzonder fraaie, lommerrijke, wijk Trompenberg. Op de locatie zijn diverse kantoor- en studiogebouwen in het groen gesitueerd. Het Mediapark is in de onmiddellijke nabijheid gevestigd. Wisseloord Area heeft een bijzondere architectonische uitstraling en is prachtig in de bosrijke omgeving geïntegreerd.

De locatie is bereikbaar vanaf de rijksweg A27 (afslag 33 Hilversum), vanaf de A1 (afslag Mediapark). Eveneens is vanaf de rijksweg A2/N201 afslag Vinkeveen/Loosdrecht de locatie te bereiken. Vanaf Hilversum Centraal Station is Wisseloord goed bereikbaar met diverse buslijnen.

VLOEROPPERVLAKTE
De totale verhuuroppervlakte bedraagt ca. 139 m² v.v.o. en is als volgt over de volgende kantoorkamers verdeeld verdeeld:
Ruimte A2.1, B2.1 gelegen op de eerste verdieping, met opslagruimte in het souterrain te weten ruimte B0.2.

De hiervoor vermelde oppervlaktematen zijn op basis van v.v.o., derhalve inclusief een aandeel in de algemene-/vergader- en archiefruimte. Meetrapport conform NEN 2580 is aanwezig en op aanvraag beschikbaar.

PARKEREN
Er zijn in totaal 3 (drie) gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar, gelegen direct voor het gebouw. De parkeerplaatsen zijn bij de huurprijs inbegrepen. In geval van deelverhuur zullen de aantal parkeerplaatsen naar rato worden toegewezen. Tevens zijn er ruime parkeervoorzieningen voor bezoekers, cliënten en leveranciers.

OPLEVERINGSNIVEAU
De oplevering geschiedt in de huidige goede staat, voorzien van o.a.:
– representatieve hoofdentree met automatische schuifdeuren;
– vloerafwerking middels PVC stroken (met houtstructuur);
– plafondeilanden (v.v. akoestische demping) met energiezuinige TL5 verlichtingsarmaturen;
– verwarming en koeling middels betonkernactivering door middel van warmte-/koude opwekking via LTV methode (en warmtepomp);
– draai-/kiepramen voorzien van zonwerend glas (HR++);
– luchtbehandelingsinstallatie;
– volledig ingerichte kantinefaciliteit met terras (gemeenschappelijk);
– alarminstallatie (gemeenschappelijk);
– glasvezel internetverbinding;
– toiletgroepen (2x) (gemeenschappelijk);
– basis brandmeldinstallatie en brandslanghaspels;
– liftinstallatie (gemeenschappelijk);
– eigen pantry v.v. koelkast, koffiemachine en een zitje;
– gordijnen**;
– digibord in kantoorkamer souterrain**;
– bureau’s en (bureau)stoelen **;
– opbergkasten**;

De middels (*) aangeduide zaken en voorzieningen worden ‘om niet’ en in de huidige technisch fysieke staat beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud en herstel van deze zaken komen voor rekening van huurder.
De middels (**) aangeduide zaken en voorzieningen worden door huidige huurder ter overname aangeboden.

BESTEMMING
In het vigerende bestemmingsplan heeft het complex een audiovisuele bestemming. Volgens dit bestemmingplan mogen zich hier kantoor- en/of productiebedrijven vestigen t.b.v. /gelieerd aan onder meer radio en televisie en multimedia bedrijven.

AANVANGSHUURPRIJS
De huurprijs bedraagt EUR 1.795,- exclusief BTW per maand.

SERVICEKOSTEN
In verband met het duurzame karakter van het gebouw is huurder (slechts) een voorschotbedrag op de servicekosten verschuldigd ten bedrage van EUR 405,- exclusief BTW per maand t.b.v. de navolgende leveringen en diensten:
– elektriciteitsverbruik, inclusief vastrecht, ten behoeve van de installaties en de verlichting van en in het gehuurde en de algemene ruimte;
– waterverbruik, inclusief vastrecht;
– service abonnement lift;
– service abonnement gebouw gebonden installaties;
– glasbewassing binnen- en buitenzijde;
– onderhoud buitenterrein en parkeerplaatsen;
– afvalverwerking;
– onderhoud alarminstallatie;
– onderhoud brandpreventiemiddelen;
– onderhoud dakgoten;
– dakvalbeveiliging;
– controle E-installatie;
– gevelreiniging;
– onderhoud noodverlichting;
– rioolheffing;
– schoonmaak algemene ruimte;
– vuilafvoercontainers;
– verontreinigingsheffing;
– telefoon lift;
– algemeen klein onderhoud;
– terreinbeveiliging;
– abonnement meldkamer;
– 5% administratiekosten.

Huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van de communicatieve diensten.

INSPIRATIE
Wisseloord Area is geen doorsnee kantorenpark. Wie kiest voor huisvesting in dit unieke gebied kiest voor creativiteit en inspiratie in een zakelijke omgeving. Overal op het terrein zijn creatieve bedrijven gevestigd die hun inspiratie halen uit de groene omgeving. De ondernemingen versterken elkaar, er vindt kruisbestuiving plaats en er wordt samengewerkt.

Naast de internationaal bekende Wisseloord Studio’s is er onder meer een restaurant op het terrein aanwezig waar eveneens ruimte is voor bijeenkomsten en/of events.

ENERGIELABEL
Energielabel A++.

HUURTERMIJN
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar, waarbij afwijkende termijnen bespreekbaar zijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BTW-BEPALING
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

ONDER-/OVERMAAT METRAGE
Van het complex is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

GUNNING
De verhuurder/eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

M.P. (Marc) Klabbers

06-11879930
marc@castanea.nl