B102992

Hilversum

€ 2.875.000,- k.k.

€ 2.875.000,- k.k.

Hilversum

€ 2.875.000,- k.k.

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Kantorenpark

Oppervlakte

2437 m2

Huuropbrengst per jaar

n.v.t

Hoofdbestemming

Belegging

Omschrijving

Te koop Laapersveld 70, gesitueerd op één van de best bereikbare locaties van Hilversum, vlakbij de afrit van rijksweg A27 en naast de ringweg de Diependaalselaan. Door de karakteristieke architectuur en ligging heeft het gebouw een maximale exposure.

Het gebouw maakt onderdeel uit van het kantorenpark Laapersveld (grenzend aan het Arena Park waar o.a. Nike Europe HQ gevestigd is).
Van oudsher staat de schilderachtige park- en vijveromgeving van Het Laapersveld in Hilversum bekend als ‘de groene kantooroase’ van Het Gooi. Het is niet voor niets dat juist hier tal van succesvolle RTV, entertainment, (multi)media- en financiële bedrijven van statuur hun domicilie hebben gekozen.

Het Laapersveld heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld als de hotspot voor startende én gevestigde ondernemers. Neem de uitstekende bereikbaarheid per trein en bus (elke vorm van Openbaar Vervoer is binnen 5 minuten lopen bereikbaar). Neem de royale en gratis parkeerfaciliteiten. De hotel- en winkelfaciliteiten in de directe nabijheid. Het groene karakter (waar het ’tussen de middag’ plezierig toeven is). Maar juist ook de centrale ligging aan de uitvalswegen A1/A27 maken dit geliefd als kantooromgeving.

Het gebouw kent een oppervlakte van circa 2.437 m² VVO (kantoor)ruimte, verdeeld over 4 bouwlagen, kelder (parkeergarage, opslag, werkplaats en serverruimte), begane grond (kantoorruimte), eerste en tweede verdieping (beide kantoorruimte).
Het ruime een perceelsoppervlakte van 3.315 m² beidt ruimte voor het parkeren van auto’s.

Parkeergelegenheid
Er zijn circa 40 parkeerplaatsen aanwezig, 14 parkeerplaatsen zijn gesitueerd in de parkeerkelder en 33 parkeerplaatsen zijn gesitueerd op het maaiveld.

Kadaster
Het object betreft volle eigendom.
Gemeente Hilversum, sectie D, nummer 3670, groot 3.315 m².

Gemeentelijk monument
Het onroerend goed is door de gemeente Hilversum voorgedragen als gemeentelijk monument. Het besluit hierover moet nog genomen worden door de gemeente.

ALGEMENE INFORMATIE
Energielabel
Is op aanvraag beschikbaar. Verkoper heeft een rapport op laten maken inzake uit te voeren werkzaamheden om te kunnen gaan voldoen aan de duurzaamheidseisen die gesteld worden (label C, per 1-1-2023).
Indien het gebouw als gemeentelijk monument wordt gekwalificeerd door de gemeente is een energielabel niet verplicht.

Onder- / overmaat metrage
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt € 2.875.000,- kosten koper.

Waarborg
De koper dient binnen zeven werkdagen na de gunning een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

Koopakte
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een koopakte welke opgemaakt zal worden door de projectnotaris.

Asbest
Er is asbest aanwezig in het gebouw. Verkoper heeft een asbest inventarisatie op laten maken. Deze is ter inzage beschikbaar.

Milieubepaling
Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig is.

Garanties door Verkoper
De aflevering van het Verkochte (feitelijke) levering aan de koper zal geschieden in de staat waarin het zich ten tijde van de Leveringsakte bevindt, “as-is, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten. Bovendien zal Koper de feitelijke omstandigheden van het Verkochte met betrekking tot de constructie, de gebruikte materialen, waaronder eventueel asbest, eventuele bodemverontreiniging en de toestand van technische installaties en dergelijke, aanvaarden.
Koper kan Verkoper nimmer aanspreken tot het betalen van enige schadevergoeding of kosten (in welke vorm dan ook) welke verband houden met de staat waarin het Verkochte zich bij de aflevering bevindt, en vrijwaart Verkoper derhalve voor alle kosten en aanspraken die daaruit eventueel (kunnen) voortvloeien.

Bijzondere bepalingen
Met betrekking tot de door verkoper (of zijn adviseurs) verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar beste weten door (of namens) verkoper wordt verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en volledig is.

Gunning
De verkoop vindt plaats middels inschrijving, waarbij de bieding neergelegd dient te worden bij de projectnotaris middels het biedingsformulier (zie de omschrijving van het verkoopproces).
De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Voorbehoud
Voorbehoud goedkeuring van de Raad van Toezicht van verkoper.

Transport
Het transport zal plaatsvinden bij de projectnotaris, Van Hengstum en Stolp te Hilversum.

Anti speculatiebeding
In de koopovereenkomst en de akte van levering zal een vervreemdingsbod en een antispeculatiebeding worden opgenomen, woordelijk luidende:
a. Het is Koper niet toegestaan (een gedeelte van) het Verkochte gedurende een termijn van zestig (60) maanden na de datum van passeren van de akte van levering geheel of gedeeltelijk te vervreemden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.
Onder vervreemden wordt verstaan: elke juridische of economische overdracht op grond van koop, schenking, ruil, legaat en de daaropvolgende levering, inbreng of elke andere overeenkomst die als titel van economische of juridische eigendomsoverdracht is te beschouwen. Met vervreemden wordt gelijkgesteld de vestiging van rechten van erfpacht, opstal of vruchtgebruik.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van het bepaalde in dit onderdeel is de Koper aan de Verkoper een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete verschuldigd van tien procent (10%) van de meerwaarde zoals hierna gedefinieerd.
De toestemming van de Verkoper dient schriftelijk door de Verkoper te zijn verleend, bij gebreke waarvan de in dit onderdeel bedoelde boete door Koper is verschuldigd. Voor het verlenen van de toestemming behoeft de Verkoper de goedkeuring van zijn Raad van Toezicht.

b. Indien de Koper het Verkochte binnen een termijn van zestig (60) maanden na de ondertekening van de akte van levering vervreemdt zoals hiervoor in onderdeel a bedoeld, moet de Koper een vergoeding ter grootte van een percentage van het vervreemdingsvoordeel aan de Verkoper betalen. Het vervreemdingsvoordeel is het verschil tussen de koopprijs die de Koper aan de Verkoper betaalt en de tegenprestatie bij de vervreemding. Als de waarde van het Verkochte bij de vervreemding hoger is dan de tegenprestatie, wordt uitgegaan van die hogere waarde.
Bij de berekening van het vervreemdingsvoordeel wordt geen rekening gehouden met:
– de kosten die de Koper heeft moeten maken voor de verwerving van het Verkochte;
– de betaalde overdrachtsbelasting;
– verbouwingen en/of bewerkingen.

Het percentage van het vervreemdingsvoordeel dat als vergoeding aan de Verkoper moet worden betaald, is:
– in de eerste twaalf maanden na de ondertekening van de akte van levering honderd procent (100%);
– in de tweede twaalf maanden na de ondertekening van de akte van levering tachtig procent (80%);
– in de derde twaalf maanden na de ondertekening van de akte van levering zestig procent (60%);
– in de vierde twaalf maanden na de ondertekening van de akte van levering veertig procent (40%);
– in de vijfde twaalf maanden na de ondertekening van de akte van levering twintig procent (20%).
De koper moet de vergoeding betalen met tussenkomst van de notaris voor wie de akte van levering wordt verleden en wel binnen twee werkdagen na het verlijden van de akte van levering.

Dataroom
In de dataroom staan alle van belang zijnde stukken ter inzage opgenomen inclusief ondermeer de door de projectnotaris opgemaakte inschrijvingsvoorwaarden, de koopakte en leveringsakte.

VERKOOPPROCES
Het verkoopproces vindt plaats middels een verkoop bij inschrijving en kent het onderstaande verloop:
• Melding op Funda in business;
• Geïnteresseerde partijen krijgen op aanvraag en na ondertekenen van de NDA toegang tot de dataroom; Link naar NDA en dataroom: https://vendr.nl/project/ace0edb6-1863-4073-9bed-859a5032b9e5 Vendr.nl Laapersveld 70
• Biedingen (middels een biedingen formulier) ontvangen op basis van verkoopbrochure en de inhoud van de dataroom (+ eventueel bezichtigingen). Deze biedingen dienen neergelegd te worden bij het notariskantoor van Hengstum & Stolp, de heer B. Leenders, voor de einddatum (sluiting van de inschrijving). De sluitingsdatum is 6 januari 2023, 12.00 uur;
• De directie van de STER zal uit de binnengekomen biedingen een bieding/ partij selecteren welke het onroerend goed gegund krijgt;
• Notariskantoor van Hengstum & Stolp zal een koopakte opmaken en ter ondertekening aanbieden;
• De levering vindt plaats op het afgesproken tijdstip, zijnde 14 februari 2023 om 10:00 uur of zoveel eerder of later als partijen zijn overeengekomen bij de projectnotaris (Van Hengstum & Stolp te Hilversum).

Bezichtigingsdagen
Partijen kunnen het gebouw bezichtigen op afspraak op de volgende dagen:
– donderdag 15 december tussen 09.00 – 15.00 uur;
– donderdag 22 december tussen 09.00 – 17.00 uur.
De informatie uit de gehele brochure en dataroom is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is slechts een uitnodiging voor bieding.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan de geheimhoudingsverklaring in en wij nemen contact met u op.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

mr. S.H. (Bas) Bakker

06-54220914
bas@castanea.nl